PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE REVIJE IN PORTALA MOJE FINANCE

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema ta Pravila in splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je navezovanje stikov z bralci revije in portala Moje Finance.


3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja praviloma od dneva, ko je nagradna igra objavljena do izzida naslednje tiskane izdaje revije Moje finance, ko so tudi uradno objavljeni rezultati žrebanja, razen če ni predhodno določeno drugače.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov (Z desno miškino tipko kliknite na povezavo PDF-datoteke in v meniju izberite Shrani povezavo kot.). Brez priloženega soglasja staršev/skrbnikov bodo nagrajenci (osebe, mlajše od 18 let) izločeni.                             

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Časnik Finance d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

5. Način sodelovanja

V nagradni igri udeleženci praviloma sodelujejo z izpolnitvijo ankete in sicer:

 • Izpolnijo anketo
 • Posredujejo svoj elektronski naslov
 • Odkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri
   

6. Nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

7. Žrebanje nagrad

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 3-članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v razpisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa na dan, pred izzidom naslednje tiskane izdaje revije Moje finance. Žrebanje poteka na sedežu organizatorja.
 
8. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek svojega elektronskega naslova, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na Facebook Profilu in spletni strani, kjer nagradna igra poteka in v naslednji tiskani izdaji revije Moje finance.

Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, ter v prvi naslednji tiskani izdaji revije Moje finance.

Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanje ni mogoča. 

9. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, ki so ga navedli na Spletni strani in/ali Facebook Profilu. 
Če nagrajenec v osmih dneh po datumu poslanega sporočila ne predloži potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Za nagrade, ki so obdavčene po Zakonu o dohodnini, je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini nagrajenec, vendar akontacijo dohodnine obračuna in odvede zanj organizator nagradne igre.

Za prevzem nagrade, ki presega znesek 42 EUR mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in ime davčnega urada.

Če nagrajenec v osmih dneh po datumu poslanega sporočila ne predloži potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

10. Pravica organizatorja

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

11. Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre Časnik Finance, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

V kolikor se udeleženec nagradne igre strinja s prejemanjem e-novičk iz revije in portala Moje finance, lahko organizator te e-mail naslov uporablja za ta določen namen.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • letnica rojstva (za potrditev polnoletnosti udeleženca nagradne igre);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja, davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več v politiki zasebnosti.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za uresničevanje obveznosti iz naslova podeljevanja nagrad.

12. Končne določbe

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili nagradne igre sprejemajo tudi pravila in pogoje spletnega družabnega omrežja Facebook. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook družabnega omrežja s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: zasebnost@finance.si.

Vprašanja o dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: marja.milic@finance.si.

Ljubljana, 11.6.2018