SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA DOGODEK

Splošni pogoji za prijave na dogodek in odpovedi prijave pred izvedbo dogodka (v nadaljevanju: Dogodek), ki ga organizira ekipa Mojih financ, Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodka.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

2. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani ali prek elektronske pošte pred dogodkom, v primeru prostih mest, pa je možno izpolniti prijavnico in pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani posameznega dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.

Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico do datuma, navedenega za priznanje popusta.

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov moje.finance@finance.si.

Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1. Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Zadnji rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 72 ur pred uro v programu Dogodka objavljenega začetka posameznega Dogodka.

3.2. Kasnejša odpoved prijave na Dogodek

V primeru odpovedi prijave do vključno 1 delovni dan (24 ur) pred v programu Dogodka objavljenim začetkom Dogodka, vam bo Organizator zaračunal administrativne stroške v višini 30 % od zneska kotizacije za posamezen Dogodek, pri poznejši odjavi pa bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dneve pred Dogodkom.

4. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka, o čemer bo predhodno obvestil udeležence.

5. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival Dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na Dogodkih po lastni presoji.

Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

6. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so lahko upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodek, če je s strani Organizatorja tako določeno vnaprej. Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznico in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator Dogodka Časnik Finance, d. o. o., kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev Dogodka in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi ob prijavi na Dogodek, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Do osebnih podatkov udeležencev ima dostop samo Časnik Finance d. o. o., ki jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene, kot je zapisano v teh pogojih, razen če s predpisi ni določeno drugače.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov Organizatorja, skladno z veljavnimi predpisi. Več o pravicah v naši politiki zasebnosti.

8. Neposredno trženje

Časnik Finance lahko prejete osebne podatke udeležencev uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Navedene osebne podatke Organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica udeleženca. Udeleženec lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na sedež družbe ali elektronski naslov organizatorja zasebnost@finance.si.

9. Končne določbe

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Organizatorja (Časnika Finance d.o.o.).

V primeru posebnih okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), se Dogodek lahko odpove. O tem mora Organizator prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev prijave na dogodek.

Ljubljana, 10.1.2019