Certifikati

CERTIFIKATI REVIJE MOJE FINANCE

 • Izbor NAJUGODNEJŠA BANKA IN NAJUGODNEJŠA BANKA ZA MLADE (od leta 2009 oziroma 2015)
 • Izbor NAJ VZAJEMNI SKLAD IN NAJ UPRAVLJAVEC (od leta 2010)
 • Izbor NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE (od leta 2017)
 • Izbor NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE (od leta 2017)
 • Izbor NAJ OBČINA (od leta 2015)
 • Izbor NAJ DONATOR (od leta 2016)
 • Izbor NAJ ZAJAMČENI POKOJNINSKI SKLAD (od leta 2019)

O OCENJEVALCU REVIJI MOJE FINANCE

 • Več kot deset let vodilna revija za upravljanje osebnega premoženja v Sloveniji
 • Doseg: 43.000 bralcev (vir: NRB 2015)
 • Naklada: 10.000 izvodov
 • 75,8 % bralcev reviji zaupa in 64,4 % bralcev na podlagi prebranega v reviji tudi sprejema svoje nakupne odločitve (vir: raziskava med bralci, november 2015)

1. NAJUGODNEJŠA BANKA IN NAJUGODNEJŠA BANKA ZA MLADE

Revija Moje finance vsako leto izbere najugodnejšo banko in najugodnejšo banko za mlade. Na trgu je namreč veliko bank z raznovrstno ponudbo, ki jo uporabniki sami težko podrobno in celovito primerjajo med sabo. Tako je namen raziskave opraviti celovit pregled trga najpogosteje uporabljenih bančnih storitev za fizične osebe in ugotoviti, katere banke so po posameznih storitvah v času raziskave najugodnejše na trgu. Na podlagi ugotovitev pripravimo tudi skupno lestvico najugodnejših bank. S primerjavo lestvic iz preteklih let pa raziskava razkriva tudi spremembe cen bančnih storitev posameznih bank v zadnjem letu.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJUGODNEJŠA BANKA

 • Certifikat NAJ BANKA in NAJ BANKA ZA MLADE revije Moje finance je potrdilo, da je določena banka v času raziskave v določeni kategoriji najugodnejša na trgu.
 • Certifikat revije Moje finance lahko uporablja zmagovalec posamezne bančne storitve iz raziskave.
 • Banka lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

METODOLOGIJA

 • V raziskavo so zajete vse banke in hranilnice v Sloveniji.
 • Raziskava NAJ BANKA poteka vsako leto od 25. 8. do 10. 9., raziskava NAJ BANKA ZA MLADE pa od 25. 9. do 10. 10.
 • Strokovna komisija revije Moje finance pripravi vprašalnik in ga pošlje bankam.
 • Bančne institucije izpolnijo vprašalnike za določene kategorije (ocenjevalne postavke).
 • Preverjanje pridobljenih podatkov, razvrščanje bank po posameznih kategorijah, izdelava končnih lestvic posameznih kategorij ter določitev skupnega zmagovalca raziskave.
 • Rezultati raziskave NAJ BANKA so vsako leto objavljeni v septembrski reviji Moje finance, rezultati raziskave NAJ BANKA ZA MLADE pa v oktobrski reviji Moje finance.
 • Zmagovalec posameznih kategorij ima pravico do uporabe logotipa »Najugodnejša banka za določeno storitev«.
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.

Certifikat ne pomeni priporočila za nakup določene bančne storitve, zato revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za nakupne ali prodajne odločitve, ki jih porabniki sprejemajo na podlagi certifikata.

2. NAJ SKLAD IN NAJ UPRAVLJAVEC

Revija Moje finance vsako leto marca razglasi najbolje upravljane vzajemne sklade in naj upravljavce premoženja pri nas. Da bi vlagateljem ponudili dodatno informacijo o poslovanju teh skladov in jim s tem tudi olajšali izbiro v izjemno veliki ponudbi, sklade ocenimo tudi z zvezdicami od ena do pet; pet pomeni najbolje upravljan sklad, ena pa najslabše. Zvezdice so objavljene na spletni strani http://borza.finance.si/skladi.

Vzajemni skladi tekmujejo v različnih kategorijah, o tem, kako uspešni so, pa preverjamo za obdobje treh in petih let. Na podlagi vseh ocen poiščemo tudi najbolj uspešne družbe za upravljanje pri nas in opozorimo na najboljše slovenske upravljavce premoženja.

Pri ocenjevanju vzajemnih skladov uporabljamo metodologijo Slo Fund Rating, ki sta jo razvila analitik Jan Koradin in finančni svetovalec Samo Lubej.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJ SKLAD

 • Certifikat NAJ SKLAD revije Moje finance je potrdilo, da je določen vzajemni sklad v zadnjem tri- ali petletnem obdobju v natančno določeni kategoriji najbolje upravljan po metodologiji Slo Fund Rating.
 • Certifikat revije Moje finance lahko uporablja zmagovalec posamezne kategorije iz raziskave.
 • Družba za upravljanje, ki upravlja NAJ SKLAD, lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

METODOLOGIJA

 • V raziskavo so zajete vse družbe za upravljanje in trženje skladov v Sloveniji - raziskava pokriva celotni trg vzajemnih skladov, ki se tržijo v Sloveniji.
 • Raziskava o NAJ SKLADIH poteka vsako leto od 1. 10. do 1. 3.
 • Strokovna komisija revije Moje finance pripravi vprašalnik in ga pošlje družbam za upravljanje in trženje skladov.
 • Družbe za upravljanje in trženje skladov izpolnijo vprašalnik.
 • Preverjanje pridobljenih podatkov, izdelava kategorij in razvrščanje vzajemnih skladov v posamezne kategorije.
 • Pridobivanje podatkov vrednosti enot premoženja in vrednosti primerjalnih indeksov za vse vzajemne sklade.
 • Izračun rezultatov posameznih vzajemnih skladov in razvrščanje skladov znotraj posameznih kategorij glede na rezultate skladov.
 • Rezultati raziskave NAJ SKLADI so vsako leto objavljeni v marčevski reviji Moje finance.
 • Zmagovalec posameznih kategorij ima pravico do uporabe logotipa »Najbolje upravljani sklad za določeno regijo, panogo ...«
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.
 • Podrobnejša metodologija ocenjevanja je na spletni strani (http://mojefinance.finance.si/skladi/metodologija).

Certifikat ne pomeni priporočila za nakup določenega vzajemnega sklada, izbiro družbe za upravljanje in trženje vzajemnih skladov ali izbire posameznih upravljavcev skladov, zato revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za nakupne ali prodajne odločitve, ki jih vlagatelji sprejemajo na podlagi certifikata.

3. NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Revija Moje finance od leta 2017 analizira ponudbo riziko življenjskih zavarovanj in med njimi izbere Naj riziko življenjska zavarovanja na slovenskem trgu. Na trgu je namreč veliko zavarovalnic, ki ponujajo tovrstna zavarovanja, a jih uporabniki sami težko primerjajo med sabo. Tako je namen raziskave opraviti celovit pregled trga riziko življenjskih zavarovanj in ugotoviti, katere zavarovalnice so pri tej storitvi v času raziskave najugodnejše na trgu. Na podlagi ugotovitev pripravimo tabelo naj riziko življenjskih zavarovanj. S primerjavo rezultatov v prihodnjih letih pa bo raziskava razkrivala tudi spremembe cen tovrstnih storitev posameznih zavarovalnic.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

 • Certifikat NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE revije Moje finance je potrdilo, da je določena zavarovalnica pri tem produktu v času raziskave v določeni kategoriji najugodnejša na trgu.
 • Certifikat revije Moje finance lahko uporablja zmagovalec posamezne zavarovalne storitve iz raziskave.
 • Zavarovalnica lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

METODOLOGIJA

 • V raziskavo so zajete vse zavarovalnice v Sloveniji.
 • Raziskava NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE poteka junija.
 • Strokovna komisija revije Moje finance pripravi vprašalnik in ga pošlje zavarovalnicam.
 • Zavarovalnice izpolnijo vprašalnike za določene kategorije (ocenjevalne postavke).
 • Sledi preverjanje pridobljenih podatkov, razvrščanje zavarovalnic po posameznih kategorijah in izdelava končne lestvice posameznih kategorij.
 • Rezultati raziskave NAJ RIZIKO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE so objavljeni v julijski reviji Moje finance.
 • Zmagovalec posameznih kategorij ima pravico do uporabe logotipa »Naj riziko življenjsko zavarovanje«.
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.

Certifikat ne pomeni priporočila za nakup določene zavarovalniške storitve, zato revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za nakupne ali prodajne odločitve, ki jih porabniki sprejemajo na podlagi certifikata.

4. NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE

Revija Moje finance od leta 2017 analizira ponudbo nezgodnih zavarovanj za mlade in med njimi izbere NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE na slovenskem trgu. Na trgu je namreč veliko zavarovalnic, ki ponujajo tovrstna zavarovanja, a jih uporabniki sami težko primerjajo med sabo. Tako je namen raziskave opraviti celovit pregled trga nezgodnih zavarovanj za mlade in ugotoviti, katere zavarovalnice so pri tej storitvi v času raziskave najkakovostnejše na trgu. Na podlagi ugotovitev pripravimo tabelo naj nezgodnih zavarovanj za mlade. S primerjavo rezultatov v prihodnjih letih pa bo raziskava razkrivala tudi spremembe cen in ponudbe tovrstnih storitev posameznih zavarovalnic.

Pri nezgodnih zavarovanjih za mlade gre za paketno ponudbo, zato v sklopu teh zavarovanj najdemo več dodatkov, kot so denimo dnevno ali bolnišnično nadomestilo, ki jih praviloma mladi niti ne potrebujejo. Odločilna pri izbiri nezgodnega zavarovanja za mlade je namreč višina kritja za primer invalidnosti. Zato se je revija pri iskanju najbolj kakovostnega nezgodnega zavarovanja za mlade osredotočila zgolj na zavarovanja, ki imajo najvišjo možno zavarovalno kritje za primer 100-odstotne invalidnosti. Starši namreč velikokrat izberejo cenejše zavarovanje, če ne celo najcenejšega, ki praviloma ne zagotavlja dovolj visokih kritij za primer invalidnosti. Priporočila osebnih finančnih svetovalcev pa so, da mora biti zavarovanje za primer invalidnosti ustrezno visoko, saj so lahko stroški prilagoditve življenja zaradi invalidnosti in izpad prihodnjih dohodkov invalidne osebe zelo visoki. V analizi pa se poleg kritja za invalidnost, upoštevajo tudi cene oziroma premije tovrstnih nezgodnih zavarovanj za mlade.

Ker gre za paketna zavarovanja in vsaka zavarovalnica po svoje sestavlja pakete, pri iskanju NAJ zavarovanja poleg ocene revije sodeluje tudi več osebnih finančnih svetovalcev. Iz pridobljenih ocen pa se izračuna povprečna ocena vsakega zavarovanja posebej, iz tega pa oblikuje končna razvrstitev zavarovanj.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE
 • Certifikat NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE revije Moje finance je potrdilo, da je določena zavarovalnica pri tem produktu v času raziskave najbolj kakovostna na trgu glede na kvaliteto ponudbe produkta in njegovo ceno.
 • Certifikat revije Moje finance lahko uporablja zmagovalec te zavarovalne storitve iz raziskave.
 • Zavarovalnica lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

METODOLOGIJA

 • V raziskavo so zajete vse zavarovalnice v Sloveniji.
 • Raziskava NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE poteka vsako leto septembra.
 • Strokovna komisija revije Moje finance pripravi vprašalnik in ga pošlje zavarovalnicam.
 • Zavarovalnice izpolnijo vprašalnike za določene kategorije (ocenjevalne postavke).
 • Sledi preverjanje pridobljenih podatkov.
 • Imena zavarovalnic na ponudbah se zakrijejo, zavarovanja označijo s črkami in pošljejo v presojo osebnim finančnim svetovalcem.
 • Osebni finančni svetovalci vsa zavarovanja ocenijo in razvrstijo, svojo oceno pa doda še revija Moje finance.
 • Iz pridobljenih ocen se izračuna povprečna ocena zavarovanja vsake zavarovalnice posebej.
 • Sledi razvrščanje zavarovanj in izdelava končne lestvice.
 • Rezultati raziskave NAJ NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADE so objavljeni v septembrski reviji Moje finance.
 • Zmagovalec ima pravico do uporabe logotipa »Naj nezgodno zavarovanje za mlade«.
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.
Certifikat ne pomeni priporočila za nakup določene zavarovalniške storitve, zato revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za nakupne ali prodajne odločitve, ki jih porabniki sprejemajo na podlagi certifikata.

5. NAJ OBČINA

Na reviji Moje finance vsako leto preverimo, kje v Sloveniji se po statistikah najbolje živi, in na podlagi tega pripravimo lestvico najboljših občin. Pri iskanju odgovora na to vprašanje se upošteva pet glavnih skupin kazalnikov, ki jih izračunavamo iz različnih podkazalnikov.

1. GOSPODARSKA MOČ: Pri ugotavljanju, kje se najbolje živi, največjo utež, 50 odstotkov, pripišemo gospodarski moči občine in njenih občanov. Ta zelo vpliva na kakovost življenja, saj ljudem omogoča socialno varnost. Pri izračunu kazalnika upoštevamo devet podkazalnikov, kot so višina neto plač, stopnja brezposelnosti, delež občanov, zaposlenih v občini, vrednosti stanovanj in njihova cenovna dostopnost ter gospodarska moč podjetij s sedežem v občini (število podjetij, njihovi prihodki ter dodana vrednost na prebivalca, ki jo ustvarijo), dodamo pa še dohodnino, ki pripada občini.

2. PREBIVALSTVO: Sestava prebivalstva vpliva na kakovost bivanja v občini. Temu kazalcu dodelimo 20-odstotno utež v celotnem izračunu, pri tem pa upoštevamo pet podkazalcev – delež starejših od 65 let in več, gostota naseljenosti, povprečna starost občanov, izobrazba delovno aktivnih ter stopnja ločitev.

3. ZDRAVJE: Kje v Sloveniji največ zbolevajo za rakom, trpijo za boleznimi sodobnega časa, kot so depresija, diabetes, povišan krvi tlak, je največ prekomerno hranjenih otrok, kadilcev, uživanja alkohola... Vse to je posledica življenjskega sloga. Zadovoljstvo z zdravjem se izraža tudi v kakovosti bivanja, zato vse te podkazalce, ki jih je 15, upoštevamo tudi pri izračunu kazalca. V skupni oceni zdravju pripišemo 15-odstotno utež.

4. INFRASTRUKTURA IN STANOVANJA: Infrastruktura je pomembna. Ne gre pa le za ceste, ampak tudi razpoložljivost stanovanjskih in drugih objektov ter njihovo opremljenost. V skupni oceni temu kazalcu dodelimo 10-odstotno utež, izračunamo pa ga iz osmih podkazalnikov (število stanovanj, uporabna površina, delež novih stanovanj, stanovanja brez osnovne infrastrukture, število vrtcev in vključenost otrok v vrtce, dolžina lokalnih cest in število osebnih avtomobilov).

5. KRIMINALITETA: Da bi ugotovili, kako varne so občine pred tatvinami in drugimi kaznivimi dejanji, izračunamo kazalec kriminalitete, ki mu v skupni oceni pripišemo petodstotno utež. Sestavljen je iz štirih podkazalnikov - števila obravnavanih dejanj tatvine, velike tatvine, roparske tatvine in umora po posameznih občinah v obdobju zadnjih šestih let.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJ OBČINA

 • Certifikat NAJ OBČINA revije Moje finance je potrdilo, da je določena občina v času raziskave v določeni kategoriji ali podkategoriji zmagovalka določene ocenjevalne (pod)kategorije.
 • Certifikat revije Moje finance NAJ OBČINA lahko uporablja zmagovalec posamezne kategorije iz raziskave.
 • Občina lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

METODOLOGIJA

 • V raziskavo so zajete vse občine v Sloveniji.
 • Raziskava o NAJ OBČINI poteka vsako leto od 1. 1. do 31. 1.
 • Strokovna komisija določi kategorije ocenjevanja oziroma skupine kazalnikov in podkazalnikov, ki jim pripiše določene uteži.
 • Sledi preverjanje pridobljenih podatkov, izračun, izdelava končnih lestvic posameznih (pod)kategorij ter določitev skupnega zmagovalca raziskave.
 • Viri za pridobivanje podatkov so javno dostopni podatki uradnih ustanov: Statistični urad RS, AJPES, Gurs, NIJZ, Policija ...
 • Rezultati raziskave NAJ OBČINA so objavljeni v februarski reviji Moje finance.
 • Zmagovalne občine posameznih (pod)kategorij imajo pravico do uporabe logotipa »Naj občina v določeni kategoriji«.
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.
Statistika ne razkriva, kaj se dogaja za vašimi zaprtimi vrati ali kako srečni ste. Z njeno pomočjo pa lahko vseeno kar precej natančno ugotovimo, kako smo v povprečju zadovoljni z življenjem in okoljem, v katerem bivamo.

Certifikat ne pomeni priporočila za obisk, življenje ali karkoli drugega v določeni občini, zato revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za odločitve, ki jih kdorkoli sprejme na podlagi certifikata.


 

6. NAJ DONATOR

Certifikat Naj donator je nagrada neodvisne revije za upravljanje osebnega premoženja Moje finance. Doniranje je ena izmed pomembnih aktivnosti vsakega posameznika in tudi podjetja, saj pomembno prispeva k zdravemu razvoju celotne slovenske družbe. Z nagrado za naj donatorja želimo opozoriti na tista podjetja, ki se najbolj zavedajo, da je svoje dobre trenutke plemenito deliti s tistimi, ki jim včasih ne gre najbolje in potrebujejo pomoč. Z izpostavitvijo tovrstnih podjetij in njihovim zgledom želimo na reviji Moje finance spodbuditi k doniranju tudi druga podjetja in posameznike.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJ DONATOR

 • Certifikat NAJ DONATOR revije Moje finance je potrdilo, da je določeno podjetje v določenem letu med 10 največjimi ali med 10 najradodarnejšimi donatorji v Sloveniji.
 • Certifikat NAJ DONATOR lahko uporablja prvih 10 največjih in prvih 10 najradodarnejših donatorjev, ki so po metodologiji izbora revije Moje finance največ donirala v določenem letu.
 • Podjetja lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

METODOLOGIJA

 • Raziskava NAJ DONATOR poteka vsako leto od 1. 11. do 5. 12.
 • Kandidati za Naj donatorja so podjetja iz lestvice top 100 največjih podjetij, ki jih objavlja revija Manager; ker na lestvici ni finančnih družb, za namene izbire Naj donatorja dodamo še te družbe.
 • Največje donatorje na lestvico razvrščamo po absolutnih zneskih, ki jih ti donatorji namenjajo za različne donacije tekočega, ocenjevalnega leta.
 • Najbolj radodarne donatorje določimo tako, da absolutne zneske donacij primerjamo s čistimi prihodki iz poslovanja podjetja (znesek donacij/čisti prihodki iz poslovanja). Ker ti podatki za tekoče leto niso dosegljivi, lestvico pripravimo iz podatkov preteklega leta - tako za višino donacij kot za prihodke.
 • Nagrado Naj donator prejme prvih 10 največjih donatorjev (absolutni zneski donacij) in prvih 10 najradodarnejših donatorjev (relativni zneski donacij).
 • Rezultati raziskave NAJ DONATOR so objavljeni v decembrski reviji Moje finance.
 • Podjetja, ki prejmejo certifikat, imajo pravico do uporabe logotipa »Naj donator«.
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.

Revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za odločitve, ki jih kdorkoli sprejme na podlagi certifikata Naj donator.

7. NAJ ZAJAMČEN POKOJNINSKI SKLAD

Revija Moje finance vsako leto marca razglasi najbolje upravljane zajamčene pokojninske sklade pri nas v pet-, 10- in 15-letnem obdobju. Da bi vlagateljem ponudili dodatno informacijo o poslovanju teh skladov, jih ocenimo tudi z zvezdicami od ena do pet; pet pomeni najbolje upravljan sklad, ena pa najslabše. Namen ocenjevanja je poudariti dolgoročno varčevanje za pokojnino ter ga tudi spodbujati. Preverimo tudi, kdo so ponudniki in kako uspešni so bili pri upravljanju denarja več kot pol milijona Slovencev.

Na podlagi ugotovitev pripravimo tabele Naj zajamčen pokojninski sklad v pet-, 10- in 15-letnem obdobju.

Pri ocenjevanju vzajemnih skladov uporabljamo metodologijo αlfaβeta – Zajamčeni. Metodologija je objavljena TU.

KAJ JE CERTIFIKAT NAJ ZAJAMČENI POKOJNINSKI SKLAD

 • Certifikat NAJ ZAJAMČEN POKOJNINSKI SKLAD revije Moje finance je potrdilo, da je določen zajamčen pokojninski sklad v zadnjem pet-, 10- in 15-letnem obdobju najbolje upravljan po metodologiji αlfaβeta – Zajamčeni. Podatki potrebni za ocenjevanje so bili posredovalni s strani ponudnikov. 
 • Certifikat revije Moje finance lahko uporablja zmagovalec posameznega obdobja.
 • Ponudnik zajamčenih pokojninskih skladov lahko tovrstni certifikat uporablja za promocijo.

 

METODOLOGIJA

 • V raziskavo so zajete vsi ponudniki skladov življenjskega cikla.
 • Raziskava o NAJ SKLADIH poteka vsako leto od 1. 10. do 1. 3.
 • Strokovna komisija revije Moje finance pripravi vprašalnik in ga pošlje družbam za upravljanje in trženje skladov.
 • Družbe za upravljanje in trženje skladov izpolnijo vprašalnik.
 • Pridobivanje podatkov vrednosti enot premoženja oziroma mesečnih donosnosti ter vrednosti primerjalnih indeksov za sklade.
 • Izračun rezultatov posameznih pokojninskih skladov.
 • Rezultati raziskave NAJ SKLADI so vsako leto objavljeni v marčevski reviji Moje finance.
 • Zmagovalec posameznih kategorij ima pravico do uporabe logotipa »Najbolje upravljani zajamčen sklad v določenem časovnem obodbju.«
 • Pravica do uporabe certifikata je možna do raziskave v naslednjem letu, vendar z navedbo vira raziskave in časa raziskave na spletni strani uporabnika certifikata.
 • Podrobnejša metodologija ocenjevanja je na spletni strani (http://mojefinance.finance.si/skladi/).

Certifikat ne pomeni priporočila za nakup določenega pokojninskega sklada, izbiro ponudnika pokojninskih načrtov, zato revija Moje finance in podjetje Časnik Finance, d. o. o., ne odgovarjata za nakupne ali prodajne odločitve, ki jih vlagatelji sprejemajo na podlagi certifikata.