Kako napovedati obresti in kapitalske dobičke
Kako napovedati obresti in kapitalske dobičke
  16.02.2016  |  22:00
Čas branja: 6 min
Do konca februarja morate tako kot vsako leto oddati dohodninsko napoved za obdavčitev obresti, kapitalskih dobičkov in dobičkov od izvedenih finančnih instrumentov; pripravili smo nekaj praktičnih nasvetov.

Obresti

• Koliko obresti od depozitov ste prejeli v letu 2015, so vam banke in hranilnice že sporočile do konca januarja letos.

• Napoved morate vložiti, če ste prejeli obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji ali pri bankah drugih držav članic EU v vrednosti več kot tisoč evrov, sicer napovedi ne vlagajte.

• Če ste prejeli več od tisoč evrov obresti, vpišite celoten znesek, dohodnina bo odmerjena le od dela, ki presega tisočaka.

• Obresti so obdavčene po stopnji 25 odstotkov, pri čemer je obdavčitev dokončna.

• Dohodnine od obresti za pozitivno stanje na transakcijskem računu ne plačate, zato jih tudi ni treba napovedati.

• Če se vam je lani iztekla večletna vezava, za katero ste prejeli več kot tisoč evrov obresti, boste za prekoračitev tisočaka plačali davek ne glede na to, da so bile obresti ustvarjene v dveh letih; temu ste se lahko izognili le tako, da ste do konca minulega leta obvestili banko in davčni organ, da vam je v davčnem letu obračunane obresti obravnaval enako, kot da bi bile izplačane - s tem se znesek privarčevanih obresti razdeli po posameznih letih ne glede na to, da obresti niso bile izplačane.

• Če ste lani prejeli obresti iz depozita pri banki v državi, ki ni članica EU, bi morali napoved oddati že med letom, in sicer do 15. dne v mesecu za minulo trimesečje; če banka oziroma hranilnica ni v Sloveniji ali EU, so obdavčene celotne obresti, in ne le tiste nad tisočakom.

• Če ste depozit sklenili v tuji banki, recimo v Avstriji, morate obresti prijaviti v Sloveniji, pri čemer je res, da si je Avstrija pridržala pravico do posebne obravnave. Če pri banki v Avstriji ne podpišete soglasja o tem, da se podatki o obrestih iz prihrankov lahko razkrijejo, potem se podatki o izplačanih obrestih in bančnem računu v tujini ne posredujejo pristojnim organom v Sloveniji. Cena za »tajnost podatkov« je višja stopnja obdavčitve, saj obresti od prihrankov v takšnem primeru v tuji državi ne bodo obdavčene z običajno 25-odstotno stopnjo, temveč po zvišani stopnji 35 odstotkov. Avstrija 25 odstotkov tako odmerjenega davka zadrži zase, razliko (75 odstotkov) pa nakaže Sloveniji.

• Če ste z depozitnimi obrestmi ustvarili obdavčljiv dohodek, na borzah pa recimo s prodajo delnic ali skladov izgubo, se dobiček in izguba ne moreta pobotati.

Delnice, investicijski kuponi in deleži v družbah

• Če ste v letu 2015 prodali vrednostne papirje, druge deleže, vzajemne sklade ali druge investicijske kupone, morate vložiti napoved za obdavčitev kapitalskega dobička.

• Če ste opravili več kot deset obdavčljivih odsvojitev kapitala, morate napoved vložiti prek sistema eDavki.

• Napoved kapitalskih dobičkov morate oddati ne glede na to, ali ste z odsvojitvijo imeli dobiček ali izgubo.

• Za delnice, pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, napovedi ni treba vložiti.

• Če ste vrednostne papirje pridobili pred 1. januarjem 2003, kot nabavno vrednost kapitala vpišete njegovo tržno vrednost na dan 1. januarja 2006 (enotni trgovalni tečaj borze na dan 31. decembra 2005). Če kapital nima tržne vrednosti, se vpiše njegova knjigovodska vrednost na dan 1. januarja 2006. Podatek dobite pri izdajatelju vrednostnega papirja.

Ob tem le še opozorilo. Od leta 2008 velja, da lahko tisti, ki ste papir kupili pred 1. januarjem 2003, velja tako za borzne kot neborzne vrednostne papirje, upoštevate tudi ceno, po kateri ste papirje dejansko kupili. Če ste papirje pred 1. januarjem 2003 kupili dražje, kot je znašala vrednost 1. januarja 2006, lahko kot nabavno vrednost upoštevate višjo dejansko nabavno vrednost. Kot nabavna cena kapitala se v tem primeru šteje dejansko plačana cena, ki je razvidna iz pogodbe, naročila.

• Davčni organ bo pri nakupu in prodaji sam upošteval normirane stroške, zato teh podatkov v davčno napoved ne vpisujete.

• Zakon ne dopušča revalorizacije nabavnih vrednosti kapitala.

• Kapitalski dobiček in izguba se lahko pobotata, vendar ne vedno; če je izguba večja od dobička, je ne morete izkoristiti v celoti, prav tako je ne morete prenesti v prihodnje leto. V napovedi lahko uveljavljate pobot dobička ali izgube iz prodaje dveh ali več nepremičnin ali nepremičnine in finančnega kapitala (vrednostni papirji, investicijski kuponi, deleži v družbah). Podatki za znižanje pozitivne davčne osnove oziroma dobička za izgubo, doseženo pri odsvojitvi nepremičnin, se v napovedi vpišejo pod točko šest.

• Stopnja dohodnine je za prodajo v prvih petih let od nakupa 25 odstotkov, nato se davčna stopnja znižuje, tako da znaša 15 odstotkov za čas imetništva od pet do deset let, deset odstotkov za čas imetništva od deset do 15 let in pet odstotkov od 15 do 20 let imetništva, po 20 letih imetništva se dobiček iz kapitala ne ugotavlja.

• Če so lani odsvojili vrednostne papirje ali druge deleže oziroma investicijske kupone, morajo napoved vložiti tudi otroci, študenti ...; dobiček iz odsvojenega finančnega kapitala se pri letni odmeri dohodnine šteje za dohodek vzdrževanega družinskega člana.

• Napoved za odmero dohodnine od kapitalskega dobička morate oddati tudi upokojenci, in to ne glede na to, da lani poleg pokojnine niste prejeli nobenih drugih rednih dohodkov.

• Če ste lani z dobičkom prodali delnice, ki ste jih prej podedovali recimo od staršev, ob dedovanju pa davka na dediščino niste plačali, morate zdaj oddati davčno napoved; izjema je, če gre za delnice, pridobljene s certifikati.

• Če ste prodali delnice v tujini, ste obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, zato morate tudi za te dohodke do konca februarja oddati napoved. Za uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini, boste v napovedi izpolnili podatke pod točko sedem.

• Napoved morate oddati, če ste delnice prodali prek tujega spletnega borznega posrednika (Discount Broker).

Izvedeni finančni instrumenti

• Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (IFI) za leto 2015 vložijo le rezidenti, ki so v 2015 odsvojili IFI, pridobljene na dan 15. julija 2008 ali po tem.

• Napoved se vloži v papirni obliki pri finančnem uradu ali prek sistema eDavki. Zavezanec, ki je v minulem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev IFI, mora napoved obvezno vložiti prek sistema eDavki.

• Stopnja davka od dobička, doseženega z odsvojitvijo IFI, znaša 40 odstotkov v primeru odsvojitve IFI pred potekom 12 mesecev imetništva oziroma v 12 mesecih od sklenitve posla. Stopnja davka znaša 25 odstotkov za čas imetništva od enega do petih let, nato se davčna stopnja znižuje na vsakih nadaljnjih pet let po pet odstotnih točk, po 20 letih imetništva pa se dobiček od odsvojitve IFI ne ugotavlja.

Nepremičnine

• Če ste lani prodali nepremičnino, ki ste jo kupili pred 1. januarjem 2002, napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala ni treba vložiti.

• Če ste nepremičnino kupili po 1. januarju 2002 in jo lani prodali, bi morali napoved oddati v 15 dneh od dneva prodaje.

• Ne glede na to, da ste lani prodali nepremičnino, pa ste oproščeni plačila davka, če ste bili vsaj tri leta lastnik nepremičnine, imeli to obdobje tam tudi stalno prebivališče in ste v njej tudi dejansko bivali.

• Če ste nepremičnino prodali pred iztekom petih let imetništva, boste obdavčeni po stopnji 25 odstotkov, nato se davčna stopnja znižuje, tako da znaša 15 odstotkov za čas imetništva od pet do deset let, deset odstotkov za čas imetništva od deset do 15 let in pet odstotkov od 15 do 20 let imetništva, po 20 letih imetništva se dobiček iz kapitala ne ugotavlja.

• Pri nabavni in prodajni ceni se upošteva tudi odstotek normiranih stroškov.

• Davčno osnovo si lahko znižujete z vložki, ki ste jih vložili v prenovo, vendar morate davčnemu organu predložiti dokazila o investicijah (račune). Stroške v napovedi vpišete pod točko 4 v stolpec »stroški«.

• Izgubo, ki ste jo ustvarili pri prodaji nepremičnine, lahko kompenzirate z dobičkom iz prodaje delnic in drugih deležev ter investicijskih kuponov in nasprotno, ne pa tudi z dobičkom od depozitnih obresti.

Dividende

• Od dividend, izplačanih v Sloveniji, je družba, ki jih je izplačala, že obračunala in plačala dohodnino, zato zanje ne vlagajte napovedi.

• Dividende, prejete iz tujine, so pogosto že obdavčene v državi izplačila, vendar ste morali kljub temu napoved oddati v Sloveniji, in sicer do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje.

• Kapitalska izguba in dobiček iz dividende se ne moreta pobotati, saj se lahko pobotata le dobiček in izguba iz kapitala.

Obveznice

• Če ste lani prodali obveznice in pri tem ustvarili kapitalski dobiček, tega ni treba napovedati v napovedi kapitalskih dobičkov. Dohodnina se namreč ne plačuje od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi dolžniških vrednostnih papirjev, kamor se vštevajo tudi obveznice.

• Od prodaje obveznice SOS2E (obveznica Slovenskega državnega holdinga, ki kotira na ljubljanski borzi) se dohodnina od dobička iz kapitala ne plačuje, zato se njihova odsvojitev v napoved ne vpisuje.

Kako napovemo

1. Napoved lahko vložite prek eDavkov, če imate digitalno potrdilo, po pošti ali osebno na finančnem uradu.

2. Za napoved potrebujete predpisan obrazec, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave, na voljo je tudi na vseh finančnih uradih in pisarnah med uradnimi urami, lahko pa tudi prek sistema eDavki.

3. Če davčne napovedi ne vložite ali je ne vložite v predpisanem roku, vas čaka kazen od 250 do 400 evrov. Če navedete neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke, je kazen od 400 do 15 tisoč evrov.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek (pregled) Koliko me stane trgovanje s slovenskimi delnicami

Marsikdo razmišlja o nakupu vrednostnih papirjev oziroma trgovanju z njimi - sploh ker banke na depozit tako rekoč ne dajo obresti,...

MOJEFIN
Razno
Razno (galerija) Dan D: kaj smo izvedeli na prvem investicijskem dogodku za male delničarje 5

Kako gospodarska aktivnost in politika vplivata na borzne tečaje slovenskih blue chipov? Nekateri vidijo v bližnji prihodnosti tudi...

MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek (intervju) Na borzi si ne želim le državna, ampak tudi ambiciozna zasebna podjetja 4

Pošta Slovenije, HSE, Slovenske železnice, Dars, elektropodjetja ... je našteval predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec...

MOJEFIN
Razno
Razno (Finančna šola za najstnike, 2. dan) Ne vem, kje bom pri 50, ampak se bom že znašel

»Nismo vedeli, da se morajo športniki, ki niso v klubih, truditi zbirati sredstva za svoje športno delovanje,« so bili začudeni...

MOJEFIN
Varčevanje
Varčevanje (seznam) Preverite, katere vrednostne papirje smo opustili

Letos so imetniki opustili 46 vrednostnih papirjev, od leta 2017 pa 346. Preverite seznam.

MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek Dilema: kupiti NLB prek londonske ali ljubljanske borze?

NLB je edina slovenska delniška družba, katere vrednostni papirji kotirajo tako na ljubljanski kot londonski borzi. Na ljubljanski so to...

MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek (psihologija denarja) Ko nam nikoli ni dovolj

Ideja, s katero se v borznih pogovorih ne morem povezati, je ta, da je pomembno imeti »vedno več«. Ampak zakaj? Zakaj je pomembno imeti...

MOJEFIN
Razno
Razno (Finančna šola za najstnike, 1. dan) Svojim otrokom sem kar s sladoledom razložil, kaj je to davek

Kuharski mojster Luka Jezeršek, ki ga med drugim poznamo kot sodnika v kuharskem tekmovanju Masterchef, je 40 mladim udeležencem poletne...